Bestelformulier aardbeiplantgoed

U kan via het bestelformulier een bestelling doen voor planten.  U kan telkens een bestelling doen ofwel voor het voorjaar (frigo) of voor de zomer (verse) dit zijn twee aparte formulieren.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERVOORWAARDEN
Artikel 1 :Begripsbepaling
1.Onder “verkoper” wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon, die zijn bedrijf maakt van het leveren van producten als bedoeld in artikel1,lid1 en het sluiten van transacties met betrekking tot deze producten ,in de ruimste zin van het woord ,waar onder de inkoop en verkoop van producten, het verkopen en/of verhuren van in eigen onderneming gekweekte producten, het vermenigvuldigen van planten.2.Onder “koper” wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de verkoper enige overeenkomst aangaat met betrekking tot in artikel1, lid 1 genoemde producten..
Artikel 2: toepasselijkheid
1.de algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de verkoper gedane aanbiedingen, verkopen, leveringen en gesloten overeenkomsten met betrekking tot planten en teeltmateriaal van voedingstuinbouwproducten met inbegrip van de verkoop en levering van bv meststoffen en .Eventuele voorwaarden van de koper, van welke aard ook en hoe ook hoegenaamd zijn, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen , niet van toepassing.2.afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te worden overeengekomen. Zij worden, voor zover zij niet in de plaats treden van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, geacht deze voorwaarden aan te vullen.
3.een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt door de verkoper gratis aan de koper verstrekt.
Artikel 3: aanbiedingen en prijzen
1.alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een offerte blijft hoogstens 30 dagen geldig.2.met de schriftelijke bevestiging van de offerte door de koper wordt de overeenkomst tot stand te zijn gekomen, tenzij binnen vijf dagen na de verzending van de bevestiging door de koper daartegen schriftelijk bezwaar wordt gemaakt door de verkoper.
3.de prijzen zijn exclusief BTW en bijkomende kosten, waaronder begrepen: transportkosten, kosten van emballage, kwaliteitscontrole en eventuele andere vergoedingen, 
tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien geen prijs is overeengekomen, zal de op het moment van levering geldende prijs van de verkoper bepalend zijn.
4.verkoper heeft het 
recht om naar redelijkheid en billijkheid de prijs aan te passen tot een door hem te bepalen niveau, indien zijn kosten in aannemelijke mate zijn toegenomen sinds de vaststelling van de prijs.
5.de prijzen zijn voor zover niet anders aangegeven is, in Euro(€) 6.bij annulatie van de overeenkomst door de koper is deze terstond 25%van de bruto verkoopwaarde van de te
leveren producten als annuleringsvergoeding verschuldigd. 7.in geval dat de desbetreffende producten door bovenbedoelde annulering onverkoopbaar blijken te zijn, is de koperaansprakelijk voor eventuele prijsverschillen en verdere door de verkoper geleden schade. 8.op beide partijen rust de plicht de eventuele schade zo veel mogelijk te beperken.

Artikel 4: verkoopsbehoud
1.bestellingen van planten, dat tijdens de koop nog niet is volgroeid, worden aangenomen onder voorbehoud van het normaal opkweekgemiddelde van goed plantaardig materiaal van goed uiterlijk.
2.gehele of gedeeltelijke mislukking van de opkweek of oogst van uitgangsmateriaal of gedeeltelijk bederf tijdens de bewaring om welke reden ook, ontslaat de verkoper
van zijn verplichting tot levering en van zijn verdere verplichtingen, tenzij zulks aan grove schuld van de verkoper te wijten is.
3.de verkoper is daarnaast gerechtigd voor vervangendelevering zorg te dragen. Deze vervangende levering geschiedt op dezelfde condities, als oorspronkelijk is overeengekomen. Indien de levering van een bestelde soort, om welke reden dan ook, niet mogelijk is, heeft de verkoper het recht om een zoveel mogelijk gelijkwaardige soort te leveren, ofwel om de order te annuleren wanneer besteld soort niet te leveren is of de koper een andere soort niet accepteert; de verkoper zal zich inspannen een andere soort te leveren.
Artikel 5: levering en transport
1.levering vindt plaats af bedrijf, tenzij anders overeengekomen. bij levering gaat het risico van de betreffende producten met alles wat daaraan is verbonden, op de koper over.
2.indien de koper de besteld producten afneemt of wil afnemen na de overeengekomen leveringsdatum, dan is het risico van een eventuele door langere bewaring optredend kwaliteitsverlies geheel voor de koper.3.indien na verstrijking van een beperkte bewaartermijn, welke gelet op de productsoort als redelijk beschouwd kan worden, geen afname door de koper heeft plaatsgevonden en het risico van kwaliteitsverlies en/of bederf van de producten geen andere keuze laat, wordt de order geacht door de koper te zijn geannuleerd. In dat geval is de koper gehouden tot betaling van de als gevolg hiervan door de verkoper te lijden schade.
Artikel 6: verpakkingen
1.Enkel de verpakkingen van Vandenwijngaart dienen terug gebracht te worden , uitgezonderd eenmalige verpakking, dienen terug bezorgd te worden en blijven eigendom van de verkoper.
2. De verkoper is gerechtigd de koper voor meermaligeverpakking en ander duurzaam materiaal een overeengekomen gebruiksvergoeding in rekening te brengen , welke afzonderlijk op de factuur wordt vermeld
Artikel 7: betaling
1.de verkoper heeft het recht aan de koper een vooruitbetaling van 50% op het factuurbedrag te vorderen. 2.Betaling dient te geschieden binnen 14  dagen na factuurdatum.
3.De koper is niet bevoegd de betalingsverplichting op te schorten , in geval van een door hem bij de verkoper ingediende klacht over de geleverde producten
Artikel
 7: Overmacht:
1.onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid vallende buiten de directe invloedsfeer van de verkoper, waardoor nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meerkan worden verlangd. Hierbij kan gedacht worden aan: stakingen, brand, extreme weersomstandigheden en ziekten en plagen enerzijds en aan gebreken in de aan verkoper toegeleverde materialen anderzijds.
2.Indien ten gevolge van overmacht de levering door verkoper niet kan worden uitgevoerd, dan moet de verkoper de koper zo spoedig mogelijk schriftelijk omtrent
de omstandigheden informeren.
3.Ingeval van overmacht zullen partijen overleggen over een wijziging van de overeenkomst of over het geheel of gedeeltelijk ontbinden van de verkoopsovereenkomst.
4.Indien partijen het niet binnen 10dagen na de schriftelijke mededeling van de bedoelde omstandigheden eens kunnen worden over wijziging of ontbinding, dan kan ieder van de partijen zich tot de rechter wenden.
Artikel 8 : Contractuele bescherming van originele rassen
1.uitgangsmateriaal en plantmateriaal van rassen, die door een in Nederland en/of enig ander land aangevraagd of verleend kwekersrecht dan wel middels een contractueel kettingbeding zijn beschermd, mag niet: – worden gebruikt voor de voortbrenging of verdere vermeerdering van het ras. – ten behoeve van de vermeerdering worden behandeld – in het verkeer worden gebracht -verder worden verhandeld . -uitgevoerd. -ingevoerd. of voor een van deze handelingen in voorraad worden gehouden.2.het geleverde materiaal/planten mag door de koper slechts worden gebruikt voor de teelt van eindproduct op het bedrijf van koper en mag door de koper uitsluitend worden verkocht onder de desbetreffende rasnaam en eventuele merknaam
Artikel 9: Eigendomsovergang-eigendomsvoorbehoud en zekerstelling:
1.de verkoper blijft eigenaar van de door hem geleverde producten en blijft of wordt eigenaar van de daaruit ontstane producten, totdat de overeengekomen prijs door de koper volledigis voldaan ,en de koper ook al zijn verdere verplichtingen jegens de verkoper, uit welke hoofde ook, volledig is nagekomen.
Artikel 10: garanties en klachten
1.verkoper waarborgt dat de producten ,die op grond van order geleverd moeten worden, voldoen aan de eisen, gesteld in de van toepassing zijnde reglementen van
Nederlandse/Belgische keuringsinstanties, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst.
2. verkoper staat niet in voor de rasechtheid van die producten, die algemeen bekend staan als zijnde terugsportend.
3. verkoper staat niet in voor de groei en bloei van de geleverde producten.
4.aan de koper wordt steeds naar beste weten en kunnen, geïnformeerd, door of namens de verkoper, echter zonder enige aansprakelijkheid van de verkoper.
5.klachten met betrekking tot zichtbare gebreken, waaronder die over aantal, maat of gewicht van het geleverde, dienen uiterlijk binnen de twee dagen na aflevering aan de verkoper kenbaar gemaakt te worden gemaakt en binnen acht dagen schriftelijk aan verkoper te worden medegedeeld.
6.klachten met betrekking tot niet zichtbare gebreken dienen onmiddellijk (en in ieder geval binnen de twee dagen) na constatering aan de verkoper kenbaar te worden gemaakt, en binnen acht dagen bij de verkoper schriftelijk te worden medegedeeld.
7. klachten dienen bovendien steeds op een zodanig tijdstip aan de verkoper te worden medegedeeld dat de verkoper het plantmateriaal kan controleren.
8. een klacht dient tenminste te bevatten: een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek; de opslagplaats van het teeltmateriaal, waar de klacht betrekking op heeft; een opgave van feiten, op grond waarvan kan worden vastgesteld dat door de koper afgekeurde producten dezelfde zijn.
9. wanneer geleverde producten krachtens het bepaalde in dit artikel door de koper worden afgekeurd en de koper en verkoper het niet dadelijk eens worden over een minnelijke schikking, dan moet de koper een beroep doen op een onafhankelijk officieel erkende deskundige, die een expertise rapport opmaakt. De kosten hiervoor zijn ,indien de afkeuring gerechtvaardigd is, voor rekening van de verkoper, en als zij ongerechtvaardigd is, voor rekening van de koper. De betreffende kosten moeten in elk geval door de koper worden voorgeschoten.
10.Klachten met betrekking tot een deel van het geleverde kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring door de koper van de gehele levering.
11.Op de koper rust de plicht de geleverde hoeveelheid van de geleverde partij bij inontvangstneming te (doen) controleren en een geconstateerde afwijking in hoeveelheid aan de verkoper te melden. 
12. Het uiten van een klacht schort de betalingsverplichting van koper niet op, ongeacht de eventuele gegrondheid van een klacht.

Artikel 11: aansprakelijkheid
1.Verkoper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht als bedoeld in artikel 8 lid 1- 2. De vergoeding door verkoper van de eventuele door de koper geleden schade
kan in het geval van een conform artikel 10 ingediende klacht nooit hoger zijn dan het factuurbedrag van het geleverde, waar de klacht, die terecht blijkt te zijn, betrekking op heeft, mitser sprake is van verwijtbaarheid of bewuste nalatigheid van de verkoper. 3.Bij gedeeltelijke mislukking van de oogst ten gevolge van de geleverde producten bij koper zal door deverkoper verschuldigde vergoeding van de door de koper geleden schade niet te boven gaan een percentage van de koopprijs van de geleverde producten, welk percentage maximaalgelijk is aan dat deel van de oogst bij koper dat mislukt is. Indien bij een schademelding door verkoper het percentage afwijkende, ziekte of zwakke planten wordt vastgesteld, zal ditpercentage bepalend zijn voor een maximale aansprakelijkheid van de verkoper. Koper is verplicht ervoor te zorg te dragen dat de schade als gevolg van afwijkende, zieke of zwakkeplanten zo veel mogelijk wordt beperkt.6.Schadevergoeding mag niet door de koper worden gecompenseerd en geeft geen recht het factuurbedrag niet of tijdig te voldoen. Malling Centenary, Portola en Elegance zijn gevoelig voor Pestalotiopsis en Phytophthora ziektes. Uitval in de teelt is op eigen risico en wordt niet vergoed.

Winkelwagen
Scroll naar boven